Data publikacji: 24 września 2015 Kategoria: Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na usługę p.n. :
Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Zakres zamówienia zamawiający określił w załącznikach do ogłoszenia.
Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10 2015.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na wykonanie badania specjalnego kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty zaświadczające posiadanie stosownych uprawnień do dokonywania badań specjalnych kolei linowych w zakresie objętym przetargiem oraz wypis z CEIDG lub KRS-u. Kopie dokumentów powinny być podpisane przez upoważnione osoby „za zgodność z oryginałem”
Termin składania ofert 02.10.2015 do godz. 15,00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia – załącznik nr 2.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :
– stok narciarski – Paweł Jucha tel. 667 942 506 maill : stok@posir.pl
– zamówienia publiczne – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl
Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Załączniki:

 • 1 pdf zal1
  Rozmiar pliku: 357 KB Pobrania: 75
 • 2 pdf zal2
  Rozmiar pliku: 518 KB Pobrania: 68
 • 3 pdf zal3
  Rozmiar pliku: 46 KB Pobrania: 95
 • 4 pdf zal4
  Rozmiar pliku: 59 KB Pobrania: 102
 • 5 pdf zal5
  Rozmiar pliku: 67 KB Pobrania: 119
 • 6 pdf zal6
  Rozmiar pliku: 74 KB Pobrania: 131
 • 7 pdf zal7
  Rozmiar pliku: 70 KB Pobrania: 80
 • 8 pdf zal8
  Rozmiar pliku: 96 KB Pobrania: 407
 • 9 pdf zal9
  Rozmiar pliku: 159 KB Pobrania: 73